Glavni izbornik
BIH

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Twix&Coffee

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi pod nazivom “Twix&Coffee” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, način organizovanja nagradne igre, nagradni fond, uslove za učešće, način obavještavanja učesnika u nagradnoj igri, odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

I. NAZIV, SEDIŠTE PRIREĐIVAČA

"BBDO" d.o.o. Sarajevo
Ul. Šenioina br. 16
Sarajevo
ID: 4200191400007, MBS 65-01-0365-12

II. NAZIV, SVRHA, VRIJEME TRAJANjA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Organizuje se nagradna igra u robi.
Svrha nagradne igre je promocija brenda TWIX i unaprijeđenje prodaje proizvoda.
Naziv nagradne igre je “Twix&Coffee”.
Nagradna igra se organizuje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine u periodu od 01. marta 2020. godine do 05. aprila 2020. godine.

III. USLOVI ZA UČESTVOVANjE U NAGRADNOJ IGRI

Sva punoljetna fizička lica, državljani BiH sa stalnim prebivalištem u istoj imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, marketinških agencija koje je priređivač angažovao u promociji Nagradne igre, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, djeca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik nagrade lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodjeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahtjeva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mjere provjere gore navedenih činjenica.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

IV. OPIS NAGRADNE IGRE

Pravo učešća imaju punoljetna fizička lica, državljani BiH sa prebivalištem u istoj, koji u periodu trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu u BiH kupe bilo koji Twix proizvod, pri čemu proizvod mora biti označen na fiskalnom računu.

Lice iz stava 1. ovog člana može učestvovati u nagradnoj igri na sljedeći način:
Slanjem SMS poruke sa sadržajem: “broj računa(razmak)ime i prezime(razmak)grad”, na obezbijeđeni broj 091 112 411.

Cijena SMS poruke iznosi 0,10 KM + PDV (0,117 KM sa PDV-om) za pošiljaoce svih mobilnih operatera na teritoriji BiH (M:tel, BH Telecom, HT Eronet).

Sa sačuvanim fiskalnim računom na osnovu kojih se registrovao za učešće u nagradnoj igri, neophodno je da lice iz stave 1 ovog člana posjeti internet stranicu www.twix.ba i na istoj se registruje za učestvovanje u nagradnoj igri.

Podaci koji su neophodni kako bi se izvršila registracija za učestvovanje u nagradnoj igri posjetom na web stranicu www.twix.ba su:

 • Ime i prezime

 • Adresa

 • Postanski broj i grad

 • Telefon, e-mail

 • Broj računa

Nakon unošenja gore navedenih podataka elektronski sistem automatski registruje korisnika i istog zavodi pod jedinstvenim brojem i nakon toga lice iz stava 1 ovog člana postaje učesnik nagradne igre.

Učesnik je u obavezi da čuva fiskalni račun ili račune do izvlačenja.

Svi učesnici mogu neograničen broj puta poslati ili registrovati neograničeno mnogo različitih brojeva fiskalnih računa sa istog korisničkog broja. Jednom izvučen fiskalni broj računa gubi pravo za dalje učestvovanje u nagradnoj igri.

Ukoliko bude izvučen, učesnik nagradne igre mora da pokaže na uvid fiskalni račun čiji je broj upisao u SMS poruci iz stave 2 ovog člana ili registrovao u skladu sa stavom 4 ovog člana, kako bi imao pravo da preuzme nagradu.

Ukoliko izvučeni učesnik u nagradnoj igri nema sačuvan fiskalni račun čiji je broj upisao u SMS poruci iz stave 2 ovog člana ili registrovao u skladu sa stavom 4 ovog člana, biće diskvalifikovan, i na nagradu će imati pravo slijedeći izvučeni zamjenski dobitnik koji ispunjava sve uslove nagradne igre.

V. IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VRIJEDNOST DOBITAKA

TABELA 1. UKUPNI NAGRADNI FOND U KM

Nagrade

 • 10 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9
  Vrijednost: 5 x 186 KM, što ukupno iznosi 1860 KM

 • 5 x Aparat za kafu SMEG
  Vrijednost 5 x 822 KM, što ukupno iznosi 4110 KM

 • 75 x Poklon paket Twix + Grand Black’n’Easy
  Vrijednost 75 x 25 KM, što ukupno iznosi 1875 KM

NAGRADE (NAGRADNI FOND) UKUPNO KM sa PDV-om 7845,00 KM

Nagradni fond čini roba

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

Nagradni fond se sastoji od:

 • 10 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9

 • 5 x Aparat za kafu SMEG

 • 75 x Poklon paket Twix + Grand Black’n’Easy

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 7845,00 KM

* Organizator ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti, niti otklanja bilo kakvu vrstu odštete zbog sudjelovanja u Nagradnoj igri.

VI. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANjA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DOBITAKA

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje dobitnika i podjela nagrada će se vršiti u pet navrata i to na način da će se iz sistema slučajnim odabirom izvući dobitnik koji je u posmatranom periodu zadovoljio uslove učešća nagradne igre, i to na način što će se iz sistema preko koga se vršila registracija učesnika u nagradnoj igri, preuzeti jedinstveni brojevi svih registrovanih učesnika, te će se nakon toga isti unijeti u posebno napravljen softver za izbor preko koga će se metodom slučajnog izbora izvući pobjednički broji registracija.

Nagradna izvlačenja će se održati na datume:

 • 9.03.2020. godine – 2 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, 1 x Aparat za kafu SMEG, 15 x Poklon paket Twix + Grand kafa (u odabir dobitnika ulaze klijenti koji su ostvarili učešće u periodu od 01.03.2020. godine u 00:01 do 08.03.2020. godine u 23.59)

 • 16.03.2020. godine – 2 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, 1 x Aparat za kafu SMEG, 15 x Poklon paket Twix + Grand kafa (u odabir dobitnika ulaze klijenti koji su ostvarili učešće u periodu od 09.03.2020. godine u 00:01 do 15.03.2020. godine u 23.59)

 • 23.03.2020. godine – 2 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, 1 x Aparat za kafu SMEG, 15 x Poklon paket Twix + Grand kafa (u odabir dobitnika ulaze klijenti koji su ostvarili učešće u periodu od 16.03.2020. godine u 00:01 do 22.03.2020. godine u 23.59)

 • 30.03.2020. godine – 2 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, 1 x Aparat za kafu SMEG, 15 x Poklon paket Twix + Grand kafa (u odabir dobitnika ulaze klijenti koji su ostvarili učešće u periodu od 23.03.2020. godine u 00:01 do 29.03.2020. godine u 23.59)

 • 6.04.2020. godine – 2 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, 1 x Aparat za kafu SMEG, 15 x Poklon paket Twix + Grand kafa (u odabir dobitnika ulaze klijenti koji su ostvarili učešće u periodu od 30.03.2020. godine u 00:01 do 05.04.2020. godine u 23.59)

Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom.

Nakon izvlačenja pobjedničkog broja, pristupiće se utvrđivanju identiteta osvajača nagrade, te će se isto kontakitrati i obavijestiti o rezultatu nagradne igre.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Sistem će izvlačiti dva rezervna pobjednička broja registracije za svaku nagradu.

Prvi rezervni dobitnik je broj registracije koji je izvučen slijedeći nakon pobjedničkog broja registracije za pojedinačnu nagradu i koji će dobiti nagradu u slučaju da izvučeni broj registracije bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je broj registracije koji je izvučen slijedeći nakon izvučenog rezervnog broja registracije za pojedinačnu nagradu i koji će dobiti nagradu u slučaju da izvučeni pobjednički broj registracije i prvi rezervni broj registracije budu diskvalifikovani kao dobitnici ili odbiju da prihvate nagradu iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

VII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsjednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i telefonski broj, te naziv i vrijednost nagrade dobitnika.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

Predstavnik organizatora
Alma Tuzlak
Maja Sijerčić Žarak
Samardžić Damir

VIII.  NAČIN OBJAVLjIVANjA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni u roku od petnaest dana od dana  izvlačenja na www.twix.ba

IX. OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

Po završenom izvlačenju i utvrđivanju identiteta dobitnika, priređivač nagradne igre preuzima obavezu obavještenja dobitnika o osvojenoj nagradi.

Obaveza priređivača je da dobitnike kontaktira putem fiksnog ili mobilnog telefona u roku od 10 dana od dana izvlačenja, te ih obavijeste o osvojenoj nagradi.

Dobitnici nagrade su u obavezi da u roku od 5 radnih dana od dana obavještenja o osvojenoj nagradi, dostaviti priređivaču pisanu Izjavu o prihvatanju glavne nagrade Predmetna Izjava se može dostaviti preko pošte ili lično na adresu ul. Šenoina 16 ili preko adresa elektronske pošte: info@bbdo.ba
U slučaju da dobitnik glavne nagrade ne dostavi Izjavu o prihvatanju nagrade u roku i na način propisan u prethodnom stavu, isti gubi pravo na glavnu nagradu, te se ista dodjeljuje slijedećem rezervnom dobitniku.

Nagrada će biti uručena dobitniku najkasnije 30 dana.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju poštansku povratnicu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrade.

Osvojenu nagradu dobitnik ne može da prenese na drugo lice, te shodno tome ako iz bilo kog razloga dobitnik glavne nagrade nije u mogućnosti da istu preuzme onda će se glavna nagrada dodijeliti slijedećem rezervnom dobitniku.

Osvojenu nagradu dobitnik kod priređivača ne može zamijeniti za novčanu protuvrijednost niti za bilo koju drugu nagradu.

X. NAČIN OBAVJEŠTAVANjA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na području održavanja Nagradne igre i to najmanje sedam dana prije početka nagradne igre.

Pravila će također biti objavljena na web stranici www.twix.ba

Datum objavljivanja uslovljen je datumom dobijanja odobrenja za organizovanje nagradne igre od strane nadležnih organa.

XI. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrade će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrade.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

XII. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodijeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu V, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamjenjene za novac.

XIII.  SAGLASNOST

Učestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

 • da se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i da isti mogu biti korišteni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre i samo u besplatnog slanja svojih promotivnih materijala isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članu 5.  Zakona o zaštiti ličnih podataka (Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 49 od 27 juna 2006, 76/11, 89/11)

 • da se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

 • da se njihovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre i isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članu 5 Zakona o zaštiti ličnih podataka (Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 49 od 27 juna 2006, 76/11, 89/11)

Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

XIV. POVJERLJIVOST

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici daju saglasnost Organizatoru da broj telefona sa kojeg je poslana SMS poruka ostane spašen u bazi podataka Organizatora koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu besplatnog slanja svojih promotivnih materijala. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova SMS-a.

XV. ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

Svi zahtjevi za dodjelu nagrade koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahtjeva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtjevaju drugačiju nagradu ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

XVI. ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI

Sve zahtjeve u vezi sa upotrebnom vrijednošću i kvalitetom nagrade, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrade, predstavnicima robnih marki dodjeljenih materijalnih proizvoda i turističkim agencijama.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastalu kao posljedica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrade, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XVII. POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Priređivač se obavezuje da umjesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

XVIII. TROŠKOVI

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XIX. OBJAVLjIVANjE

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 15 dana obavijestiti Poresku upravu o rezultatima nagradne igre sa podacima o:

 • fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;

 • dobitnicima.

XX. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

XXI. STUPANjE NA SNAGU

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti od nadležnog organa.

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi pod nazivom “Twix&Coffee” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, način organizovanja nagradne igre, nagradni fond, uslove za učešće, način obavještavanja učesnika u nagradnoj igri, odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

I. NAZIV, SEDIŠTE PRIREĐIVAČA

Plus Media d.o.o. Banja Luka
Jovana Dučića br. 74a
Banja Luka
JIB: 4402588680008, matični broj 11061758

II. NAZIV, SVRHA, VRIJEME TRAJANjA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Organizuje se nagradna igra u robi.

Svrha nagradne igre je promocija brenda TWIX i unaprijeđenje prodaje proizvoda.

Naziv nagradne igre je “Twix&Coffee”.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji cijele Republike Srpske u periodu od 01. marta 2020. godine do 05. aprila 2020. godine.

III. USLOVI ZA UČESTVOVANjE U NAGRADNOJ IGRI

Sva punoljetna fizička lica, državljani BiH sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, marketinških agencija koje je priređivač angažovao u promociji Nagradne igre, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, djeca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik nagrade lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodjeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahtjeva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mjere provjere gore navedenih činjenica.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

IV. OPIS NAGRADNE IGRE

Pravo učešća imaju punoljetna fizička lica, državljani BiH sa prebivalištem u istoj, koji u periodu trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Srpskoj kupe bilo koji Twix proizvod, pri čemu proizvod mora biti označen na fiskalnom računu.

Lice iz stava 1. ovog člana može učestvovati u nagradnoj igri na jedan od sljedećih načina:
Slanjem SMS poruke sa sadržajem: “broj računa (razmak) ime i prezime (razmak) grad”, na obezbijeđeni broj 091 112 411.

Cijena SMS poruke iznosi 0,10 KM + PDV (0,117 KM sa PDV-om) za pošiljaoce svih mobilnih operatera na teritoriji BiH (M:tel, BH Telecom, HT Eronet).

Sa sačuvanim fiskalnim računom na osnovu kojih se registrovao za učešće u nagradnoj igri, neophodno je da lice iz stave 1 ovog člana posjeti internet stranicu www.twix.ba i na istoj se registruje za učestvovanje u nagradnoj igri.

Podaci koji su neophodni kako bi se izvršila registracija za učestvovanje u nagradnoj igri posjetom na web stranicu www.twix.ba su:

 • Ime i prezime

 • Adresa

 • Postanski broj i grad

 • Telefon, e-mail

 • Broj računa

Nakon unošenja gore navedenih podataka elektronski sistem automatski registruje korisnika i istog zavodi pod jedinstvenim brojem i nakon toga lice iz stava 1 ovog člana postaje učesnik nagradne igre.

Učesnik je u obavezi da čuva fiskalni račun ili račune do izvlačenja.

Svi učesnici mogu neograničen broj puta poslati ili registrovati neograničeno mnogo različitih brojeva fiskalnih računa sa istog korisničkog broja. Jednom izvučen fiskalni broj računa gubi pravo za dalje učestvovanje u nagradnoj igri.

Ukoliko bude izvučen, učesnik nagradne igre mora da pokaže na uvid fiskalni račun čiji je broj upisao u SMS poruci iz stave 2 ovog člana ili registrovao u skladu sa stavom 4 ovog člana, kako bi imao pravo da preuzme nagradu.

Ukoliko izvučeni učesnik u nagradnoj igri nema sačuvan fiskalni račun čiji je broj upisao u SMS poruci iz stave 2 ovog člana ili registrovao u skladu sa stavom 4 ovog člana, biće diskvalifikovan, i na nagradu će imati pravo slijedeći izvučeni zamjenski dobitnik koji ispunjava sve uslove nagradne igre.

V. IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VRIJEDNOST DOBITAKA

TABELA 1. NAGRADNI FOND U KM

Nagrade

 • 10 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9
  Vrijednost: 5 x 186 KM, što ukupno iznosi 1860 KM

 • 5 x Aparat za kafu SMEG
  Vrijednost 5 x 822 KM, što ukupno iznosi 4110 KM

 • 75 x Poklon paket Twix + Grand Black’n’Easy
  Vrijednost 75 x 25 KM, što ukupno iznosi 1875 KM

NAGRADE (NAGRADNI FOND) UKUPNO KM sa PDV-om 7.845,00 KM

Nagradni fond čini roba.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

Nagradni fond se sastoji od:

 • 10 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9

 • 5 x Aparat za kafu SMEG

 • 75 x Poklon paket Twix + Grand Black’n’Easy

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 7.845,00 KM

* Organizator ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti, niti otklanja bilo kakvu vrstu odštete zbog sudjelovanja u Nagradnoj igri.

VI. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANjA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DOBITAKA

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje dobitnika i podjela nagrada će se vršiti u pet navrata i to na način da će se iz sistema slučajnim odabirom izvući dobitnik koji je u posmatranom periodu zadovoljio uslove učešća nagradne igre, i to na način što će se iz sistema preko koga se vršila registracija učesnika u nagradnoj igri, preuzeti jedinstveni brojevi svih registrovanih učesnika, te će se nakon toga isti unijeti u posebno napravljen softver za izbor preko koga će se metodom slučajnog izbora izvući pobjednički broji registracija.

Nagradna izvlačenja će se održati na datume:

 • 09.03.2020. godine – 2 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, 1 x Aparat za kafu SMEG, 15 x Poklon paket Twix + Grand kafa (u odabir dobitnika ulaze klijenti koji su ostvarili učešće u periodu od 01.03.2020. godine u 00:01 do 08.03.2020. godine u 23.59)

 • 16.03.2020. godine – 2 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, 1 x Aparat za kafu SMEG, 15 x Poklon paket Twix + Grand kafa (u odabir dobitnika ulaze klijenti koji su ostvarili učešće u periodu od 09.03.2020. godine u 00:01 do 15.03.2020. godine u 23.59)

 • 23.03.2020. godine – 2 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, 1 x Aparat za kafu SMEG, 15 x Poklon paket Twix + Grand kafa (u odabir dobitnika ulaze klijenti koji su ostvarili učešće u periodu od 16.03.2020. godine u 00:01 do 22.03.2020. godine u 23.59)

 • 30.03.2020. godine – 2 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, 1 x Aparat za kafu SMEG, 15 x Poklon paket Twix + Grand kafa (u odabir dobitnika ulaze klijenti koji su ostvarili učešće u periodu od 23.03.2020. godine u 00:01 do 29.03.2020. godine u 23.59)

 • 06.04.2020. godine – 2 x Polaroid aparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, 1 x Aparat za kafu SMEG, 15 x Poklon paket Twix + Grand kafa (u odabir dobitnika ulaze klijenti koji su ostvarili učešće u periodu od 30.03.2020. godine u 00:01 do 05.04.2020. godine u 23.59)

Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom.

Nakon izvlačenja pobjedničkog broja, pristupiće se utvrđivanju identiteta osvajača nagrade, te će se isto kontakitrati i obavijestiti o rezultatu nagradne igre.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Sistem će izvlačiti dva rezervna pobjednička broja registracije za svaku nagradu

Prvi rezervni dobitnik je broj registracije koji je izvučen slijedeći nakon pobjedničkog broja registracije za pojedinačnu nagradu i koji će dobiti nagradu u slučaju da izvučeni broj registracije bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je broj registracije koji je izvučen slijedeći nakon izvučenog rezervnog broja registracije za pojedinačnu nagradu i koji će dobiti nagradu u slučaju da izvučeni pobjednički broj registracije i prvi rezervni broj registracije budu diskvalifikovani kao dobitnici ili odbiju da prihvate nagradu iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

VII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsjednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i telefonski broj, te naziv i vrijednost nagrade dobitnika.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

Predstavnik organizatora
Alma Tuzlak
Maja Sijerčić Žarak
Samardžić Damir

VIII.  NAČIN OBJAVLjIVANjA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni u roku od petnaest dana od dana  izvlačenja na www.twix.ba

IX. OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

Po završenom izvlačenju i utvrđivanju identiteta dobitnika, priređivač nagradne igre preuzima obavezu obavještenja dobitnika o osvojenoj nagradi.

Obaveza priređivača je da dobitnike kontaktira putem fiksnog ili mobilnog telefona u roku od 10 dana od dana izvlačenja, te ih obavijeste o osvojenoj nagradi.

Dobitnici nagrade su u obavezi da u roku od 5 radnih dana od dana obavještenja o osvojenoj nagradi, dostaviti priređivaču pisanu Izjavu o prihvatanju glavne nagrade. Predmetna Izjava se može dostaviti preko pošte ili lično na adresu ul. Jovana Dučića broj 74a, I sprat, Banja Luka, ili preko adresa elektronske pošte: info@bbdo.ba

U slučaju da dobitnik glavne nagrade ne dostavi Izjavu o prihvatanju nagrade u roku i na način propisan u prethodnom stavu, isti gubi pravo na glavnu nagradu, te se ista dodjeljuje slijedećem rezervnom dobitniku.

Nagrada će biti uručena dobitniku najkasnije do _30 dana od dana izvlačenja nagrade  putem brze pošte.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju poštansku povratnicu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrade.

Osvojenu nagradu dobitnik ne može da prenese na drugo lice, te shodno tome ako iz bilo kog razloga dobitnik glavne nagrade nije u mogućnosti da istu preuzme onda će se glavna nagrada dodijeliti slijedećem rezervnom dobitniku.

Osvojenu nagradu dobitnik kod priređivača ne može zamijeniti za novčanu protuvrijednost niti za bilo koju drugu nagradu.

X. NAČIN OBAVJEŠTAVANjA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na području održavanja Nagradne igre i to najmanje sedam dana prije početka nagradne igre.

Pravila će također biti objavljena na web stranici www.twix.ba

Datum objavljivanja uslovljen je datumom dobijanja odobrenja za organizovanje nagradne igre od strane nadležnih organa.

XI. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrade će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrade.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

XII. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodijeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu V, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamjenjene za novac.

XIII.  SAGLASNOST

Učestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

 • da se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i da isti mogu biti korišteni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre i samo u besplatnog slanja svojih promotivnih materijala isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članu 5.  Zakona o zaštiti ličnih podataka (Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 49 od 27 juna 2006, 76/11, 89/11)

 • da se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

 • da se njihovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre i isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članu 5 Zakona o zaštiti ličnih podataka (Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 49 od 27 juna 2006, 76/11, 89/11)

Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

XIV. POVJERLJIVOST

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici daju saglasnost Organizatoru da broj telefona sa kojeg je poslana SMS poruka ostane spašen u bazi podataka Organizatora koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu besplatnog slanja svojih promotivnih materijala. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova SMS-a.

XV. ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

Svi zahtjevi za dodjelu nagrade koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahtjeva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtjevaju drugačiju nagradu ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

XVI. ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI

Sve zahtjeve u vezi sa upotrebnom vrijednošću i kvalitetom nagrade, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrade, predstavnicima robnih marki dodjeljenih materijalnih proizvoda i turističkim agencijama.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastalu kao posljedica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrade, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XVII. POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU

Priređivač se obavezuje da umjesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o igramana na sreću (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 22 od 18. marta 2019) i Pravilnikom o načinu evidentiranja I prijavljivanja dobitaka (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 45 od 31. maja 2019).

XVIII. TROŠKOVI

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XIX. OBJAVLjIVANjE

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

XX. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.

XXI. STUPANjE NA SNAGU

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti od nadležnog organa.